12 Steps Suryanamskar – Yoga Session

12 Steps Suryanamskar – Yoga Session


Prayer pose – pranaam aasana 1. Raised arms pose – Hastauttanasana
INHALE 2. Hand to foot pose – Hasta pada aasana
EXHALE 3. Equestrian pose- Ashwa Sanchalanasana
INHALE 4. Balance pose – Santulaasana
EXHALE 5. Rabbit pose – shashaank aasana
INHALE and EXHALE INHALE and EXHALE 6. 8 body parts touching ground – Ashtaang aasana HOLD YOUR BREATH 7. Cobra pose – Bhujang aasana INHALE 8. Mountain pose – Parvataasana
Heels should touch ground
EXHALE 9. Rabbit pose – Shashaank aasana
INHALE and EXHALE 10. Equestrian pose- Ashwa Sanchalanasana
INHALE 11. Hand to foot pose – Hasta pada aasana
EXHALE 12. Raised arms pose – Hastauttanasana
INHALE