Guru Paduka Stotram With English & Meaning Lyrics ( Full Song )

Guru Paduka Stotram With English & Meaning Lyrics ( Full Song )


Anantha samsara samudhra thara
naukayithabhyam guru bhakthithabhyam Vairagya samrajyadha poojanabhyam
namo nama sri guru padukhabyam Kavithva varasini sagarabhyam
dourbhagya davambudha malikabhyam Dhoorikrutha namra vipathithabhyam
namo nama sri guru padukhabyam Natha yayo sripatitam samiyu
kadachidapyasu daridra varya Mookascha vachaspathitham hi thabhyam
namo nama sri guru padukhabyam Naleeka neekasa pada hrithabhyam
nana vimohadhi nivarikabyam Nama janabheeshtathathi pradhabhyam
namo nama sri guru padukhabyam Nrupali mouleebraja rathna kanthi
sariddha raja jjashakanyakabhyam Nrupadvadhabhyam nathaloka pankhthe
namo nama sri guru padukhabyam Papandhakara arka paramparabhyam
thapathryaheendra khageswarabhyam Jadyadhi samsoshana vadaveebhyam
namo nama sri guru padukhabyam Shamadhi shatka pradha vaibhavabhyam
Samadhi dhana vratha deeksithabhyam Ramadhavadeegra sthirha bhakthidabhyam
namo nama sri guru padukhabyam Swarchaparana makhileshtathabhyam
swaha sahayaksha durndarabhyam Swanthachad bhava pradha poojanabhyam
namo nama sri guru padukhabyam Kaamadhi sarpa vraja garudabhyam
viveka vairagya nidhi pradhabhyam Bhodha pradhabhyam drutha mokshathabhyam
namo nama sri guru padukhabyam Anantha samsara samudhra thara
naukayithabhyam guru bhakthithabhyam Vairagya samrajyadha poojanabhyam
namo nama sri guru padukhabyam Kavithva varasini sagarabhyam
dourbhagya davambudha malikabhyam Dhoorikrutha namra vipathithabhyam
namo nama sri guru padukhabyam Natha yayo sripatitam samiyu
kadachidapyasu daridra varya Mookascha vachaspathitham hi thabhyam
namo nama sri guru padukhabyam Naleeka neekasa pada hrithabhyam
nana vimohadhi nivarikabyam Nama janabheeshtathathi pradhabhyam
namo nama sri guru padukhabyam Nrupali mouleebraja rathna kanthi
sariddha raja jjashakanyakabhyam Nrupadvadhabhyam nathaloka pankhthe
namo nama sri guru padukhabyam Papandhakara arka paramparabhyam
thapathryaheendra khageswarabhyam Jadyadhi samsoshana vadaveebhyam
namo nama sri guru padukhabyam Shamadhi shatka pradha vaibhavabhyam
Samadhi dhana vratha deeksithabhyam Ramadhavadeegra sthirha bhakthidabhyam
namo nama sri guru padukhabyam Swarchaparana makhileshtathabhyam
swaha sahayaksha durndarabhyam Swanthachad bhava pradha poojanabhyam
namo nama sri guru padukhabyam Kaamadhi sarpa vraja garudabhyam
viveka vairagya nidhi pradhabhyam Bhodha pradhabhyam drutha mokshathabhyam
namo nama sri guru padukhabyam Anantha samsara samudhra thara
naukayithabhyam guru bhakthithabhyam Vairagya samrajyadha poojanabhyam
namo nama sri guru padukhabyam Kavithva varasini sagarabhyam
dourbhagya davambudha malikabhyam Dhoorikrutha namra vipathithabhyam
namo nama sri guru padukhabyam Natha yayo sripatitam samiyu
kadachidapyasu daridra varya Mookascha vachaspathitham hi thabhyam
namo nama sri guru padukhabyam Naleeka neekasa pada hrithabhyam
nana vimohadhi nivarikabyam Nama janabheeshtathathi pradhabhyam
namo nama sri guru padukhabyam Nrupali mouleebraja rathna kanthi
sariddha raja jjashakanyakabhyam Nrupadvadhabhyam nathaloka pankhthe
namo nama sri guru padukhabyam Papandhakara arka paramparabhyam
thapathryaheendra khageswarabhyam Jadyadhi samsoshana vadaveebhyam
namo nama sri guru padukhabyam Shamadhi shatka pradha vaibhavabhyam
Samadhi dhana vratha deeksithabhyam Ramadhavadeegra sthirha bhakthidabhyam
namo nama sri guru padukhabyam Swarchaparana makhileshtathabhyam
swaha sahayaksha durndarabhyam Swanthachad bhava pradha poojanabhyam
namo nama sri guru padukhabyam Kaamadhi sarpa vraja garudabhyam
viveka vairagya nidhi pradhabhyam Bhodha pradhabhyam drutha mokshathabhyam
namo nama sri guru padukhabyam Anantha samsara samudhra thara
naukayithabhyam guru bhakthithabhyam Vairagya samrajyadha poojanabhyam
namo nama sri guru padukhabyam Kavithva varasini sagarabhyam
dourbhagya davambudha malikabhyam Dhoorikrutha namra vipathithabhyam
namo nama sri guru padukhabyam Natha yayo sripatitam samiyu
kadachidapyasu daridra varya Mookascha vachaspathitham hi thabhyam
namo nama sri guru padukhabyam Naleeka neekasa pada hrithabhyam
nana vimohadhi nivarikabyam Nama janabheeshtathathi pradhabhyam
namo nama sri guru padukhabyam Nrupali mouleebraja rathna kanthi
sariddha raja jjashakanyakabhyam Nrupadvadhabhyam nathaloka pankhthe
namo nama sri guru padukhabyam Papandhakara arka paramparabhyam
thapathryaheendra khageswarabhyam Jadyadhi samsoshana vadaveebhyam
namo nama sri guru padukhabyam Shamadhi shatka pradha vaibhavabhyam
Samadhi dhana vratha deeksithabhyam Ramadhavadeegra sthirha bhakthidabhyam
namo nama sri guru padukhabyam Swarchaparana makhileshtathabhyam
swaha sahayaksha durndarabhyam Swanthachad bhava pradha poojanabhyam
namo nama sri guru padukhabyam Kaamadhi sarpa vraja garudabhyam
viveka vairagya nidhi pradhabhyam Bhodha pradhabhyam drutha mokshathabhyam
namo nama sri guru padukhabyam Anantha samsara samudhra thara
naukayithabhyam guru bhakthithabhyam Vairagya samrajyadha poojanabhyam
namo nama sri guru padukhabyam Kavithva varasini sagarabhyam
dourbhagya davambudha malikabhyam Dhoorikrutha namra vipathithabhyam
namo nama sri guru padukhabyam Natha yayo sripatitam samiyu
kadachidapyasu daridra varya Mookascha vachaspathitham hi thabhyam
namo nama sri guru padukhabyam Naleeka neekasa pada hrithabhyam
nana vimohadhi nivarikabyam Nama janabheeshtathathi pradhabhyam
namo nama sri guru padukhabyam Nrupali mouleebraja rathna kanthi
sariddha raja jjashakanyakabhyam Nrupadvadhabhyam nathaloka pankhthe
namo nama sri guru padukhabyam Papandhakara arka paramparabhyam
thapathryaheendra khageswarabhyam Jadyadhi samsoshana vadaveebhyam
namo nama sri guru padukhabyam Shamadhi shatka pradha vaibhavabhyam
Samadhi dhana vratha deeksithabhyam Ramadhavadeegra sthirha bhakthidabhyam
namo nama sri guru padukhabyam Swarchaparana makhileshtathabhyam
swaha sahayaksha durndarabhyam Swanthachad bhava pradha poojanabhyam
namo nama sri guru padukhabyam Kaamadhi sarpa vraja garudabhyam
viveka vairagya nidhi pradhabhyam Bhodha pradhabhyam drutha mokshathabhyam
namo nama sri guru padukhabyam Anantha samsara samudhra thara
naukayithabhyam guru bhakthithabhyam Vairagya samrajyadha poojanabhyam
namo nama sri guru padukhabyam Kavithva varasini sagarabhyam
dourbhagya davambudha malikabhyam Dhoorikrutha namra vipathithabhyam
namo nama sri guru padukhabyam Natha yayo sripatitam samiyu
kadachidapyasu daridra varya Mookascha vachaspathitham hi thabhyam
namo nama sri guru padukhabyam Naleeka neekasa pada hrithabhyam
nana vimohadhi nivarikabyam Nama janabheeshtathathi pradhabhyam
namo nama sri guru padukhabyam Nrupali mouleebraja rathna kanthi
sariddha raja jjashakanyakabhyam Nrupadvadhabhyam nathaloka pankhthe
namo nama sri guru padukhabyam Papandhakara arka paramparabhyam
thapathryaheendra khageswarabhyam Jadyadhi samsoshana vadaveebhyam
namo nama sri guru padukhabyam Shamadhi shatka pradha vaibhavabhyam
Samadhi dhana vratha deeksithabhyam Ramadhavadeegra sthirha bhakthidabhyam
namo nama sri guru padukhabyam Swarchaparana makhileshtathabhyam
swaha sahayaksha durndarabhyam Swanthachad bhava pradha poojanabhyam
namo nama sri guru padukhabyam Kaamadhi sarpa vraja garudabhyam
viveka vairagya nidhi pradhabhyam Bhodha pradhabhyam drutha mokshathabhyam
namo nama sri guru padukhabyam Anantha samsara samudhra thara
naukayithabhyam guru bhakthithabhyam Vairagya samrajyadha poojanabhyam
namo nama sri guru padukhabyam Kavithva varasini sagarabhyam
dourbhagya davambudha malikabhyam Dhoorikrutha namra vipathithabhyam
namo nama sri guru padukhabyam Natha yayo sripatitam samiyu
kadachidapyasu daridra varya Mookascha vachaspathitham hi thabhyam
namo nama sri guru padukhabyam Naleeka neekasa pada hrithabhyam
nana vimohadhi nivarikabyam Nama janabheeshtathathi pradhabhyam
namo nama sri guru padukhabyam Nrupali mouleebraja rathna kanthi
sariddha raja jjashakanyakabhyam Nrupadvadhabhyam nathaloka pankhthe
namo nama sri guru padukhabyam Papandhakara arka paramparabhyam
thapathryaheendra khageswarabhyam Jadyadhi samsoshana vadaveebhyam
namo nama sri guru padukhabyam Shamadhi shatka pradha vaibhavabhyam
Samadhi dhana vratha deeksithabhyam Ramadhavadeegra sthirha bhakthidabhyam
namo nama sri guru padukhabyam Swarchaparana makhileshtathabhyam
swaha sahayaksha durndarabhyam Swanthachad bhava pradha poojanabhyam
namo nama sri guru padukhabyam Kaamadhi sarpa vraja garudabhyam
viveka vairagya nidhi pradhabhyam Bhodha pradhabhyam drutha mokshathabhyam
namo nama sri guru padukhabyam Anantha samsara samudhra thara
naukayithabhyam guru bhakthithabhyam Vairagya samrajyadha poojanabhyam
namo nama sri guru padukhabyam Kavithva varasini sagarabhyam
dourbhagya davambudha malikabhyam Dhoorikrutha namra vipathithabhyam
namo nama sri guru padukhabyam Natha yayo sripatitam samiyu
kadachidapyasu daridra varya Mookascha vachaspathitham hi thabhyam
namo nama sri guru padukhabyam Naleeka neekasa pada hrithabhyam
nana vimohadhi nivarikabyam Nama janabheeshtathathi pradhabhyam
namo nama sri guru padukhabyam Nrupali mouleebraja rathna kanthi
sariddha raja jjashakanyakabhyam Nrupadvadhabhyam nathaloka pankhthe
namo nama sri guru padukhabyam Papandhakara arka paramparabhyam
thapathryaheendra khageswarabhyam Jadyadhi samsoshana vadaveebhyam
namo nama sri guru padukhabyam Shamadhi shatka pradha vaibhavabhyam
Samadhi dhana vratha deeksithabhyam Ramadhavadeegra sthirha bhakthidabhyam
namo nama sri guru padukhabyam Swarchaparana makhileshtathabhyam
swaha sahayaksha durndarabhyam Swanthachad bhava pradha poojanabhyam
namo nama sri guru padukhabyam Kaamadhi sarpa vraja garudabhyam
viveka vairagya nidhi pradhabhyam Bhodha pradhabhyam drutha mokshathabhyam
namo nama sri guru padukhabyam Anantha samsara samudhra thara
naukayithabhyam guru bhakthithabhyam Vairagya samrajyadha poojanabhyam
namo nama sri guru padukhabyam Kavithva varasini sagarabhyam
dourbhagya davambudha malikabhyam Dhoorikrutha namra vipathithabhyam
namo nama sri guru padukhabyam Natha yayo sripatitam samiyu
kadachidapyasu daridra varya Mookascha vachaspathitham hi thabhyam
namo nama sri guru padukhabyam Naleeka neekasa pada hrithabhyam
nana vimohadhi nivarikabyam Nama janabheeshtathathi pradhabhyam
namo nama sri guru padukhabyam Nrupali mouleebraja rathna kanthi
sariddha raja jjashakanyakabhyam Nrupadvadhabhyam nathaloka pankhthe
namo nama sri guru padukhabyam Papandhakara arka paramparabhyam
thapathryaheendra khageswarabhyam Jadyadhi samsoshana vadaveebhyam
namo nama sri guru padukhabyam Shamadhi shatka pradha vaibhavabhyam
Samadhi dhana vratha deeksithabhyam Ramadhavadeegra sthirha bhakthidabhyam
namo nama sri guru padukhabyam Swarchaparana makhileshtathabhyam
swaha sahayaksha durndarabhyam Swanthachad bhava pradha poojanabhyam
namo nama sri guru padukhabyam Kaamadhi sarpa vraja garudabhyam
viveka vairagya nidhi pradhabhyam Bhodha pradhabhyam drutha mokshathabhyam
namo nama sri guru padukhabyam Anantha samsara samudhra thara
naukayithabhyam guru bhakthithabhyam Vairagya samrajyadha poojanabhyam
namo nama sri guru padukhabyam Kavithva varasini sagarabhyam
dourbhagya davambudha malikabhyam Dhoorikrutha namra vipathithabhyam
namo nama sri guru padukhabyam Natha yayo sripatitam samiyu
kadachidapyasu daridra varya Mookascha vachaspathitham hi thabhyam
namo nama sri guru padukhabyam Naleeka neekasa pada hrithabhyam
nana vimohadhi nivarikabyam Nama janabheeshtathathi pradhabhyam
namo nama sri guru padukhabyam Nrupali mouleebraja rathna kanthi
sariddha raja jjashakanyakabhyam Nrupadvadhabhyam nathaloka pankhthe
namo nama sri guru padukhabyam Papandhakara arka paramparabhyam
thapathryaheendra khageswarabhyam Jadyadhi samsoshana vadaveebhyam
namo nama sri guru padukhabyam Shamadhi shatka pradha vaibhavabhyam
Samadhi dhana vratha deeksithabhyam Ramadhavadeegra sthirha bhakthidabhyam
namo nama sri guru padukhabyam Swarchaparana makhileshtathabhyam
swaha sahayaksha durndarabhyam Swanthachad bhava pradha poojanabhyam
namo nama sri guru padukhabyam Kaamadhi sarpa vraja garudabhyam
viveka vairagya nidhi pradhabhyam Bhodha pradhabhyam drutha mokshathabhyam
namo nama sri guru padukhabyam