Tina Turner – Sarvesham Svastir Bhavatu (Peace Mantra)


Om Om Om Sarvesham Svastir Bhavatu Sarvesham Shantir Bhavatu Sarvesham Poornam Bhavatu Sarvesham Poornam Bhavatu Sarvesham Mangalam Bhavatu